Algemene voorwaarden

Opdrachten.be

website die eigendom is van de commanditaire vennootschap VERSO RECTO (ondernemingsnummer: 0773.434.646), gebruiker van deze algemene voorwaarden, aanbieder van een online platform welke geregistreerde gebruikers in staat stelt opdrachten op de website te plaatsen, waar geregistreerde professionele opdrachtnemers vervolgens op kunnen reageren. Daarnaast fungeert Opdrachten.be als verzamelplaats van freelance opdrachten.

Voorwaarden

deze algemene voorwaarden van Opdrachten.be

Overeenkomst

overeenkomst tussen Opdrachten.be en Gebruiker

Gebruiker

bij Opdrachten.be geregistreerde Opdrachtgever, Opdrachtnemer of Partner waarmee Opdrachten.be een overeenkomst sluit in het kader van haar dienstverlening

Opdrachtgever

partij die via gebruik van de door Opdrachten.be aangeboden diensten van de diensten van een Opdrachtnemer gebruik wil maken

Opdrachtnemer

partij die via gebruik van Opdrachten.be diensten aanbiedt aan Opdrachtgever

Partner

partij die als rekruteerder toegang krijgt tot Opdrachten.be om diensten aan te bieden aan één van de andere partijen

Website

www.opdrachten.be

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Op alle Overeenkomsten met Opdrachten.be en het online platform dat Opdrachten.be op het internet aanbiedt zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Voorwaarden van toepassing.

1.2 Door zich als Gebruiker te registreren en de inhoud van deze Voorwaarden te accepteren, gaat de Gebruiker een Overeenkomst aan met Opdrachten.be. Deze Voorwaarden zullen door Opdrachten.be op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens op de Website te raadplegen.

1.3 Indien een bepaling uit deze Voorwaarden of uit enige Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Voorwaarden/Overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als volgens de wet mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Voorwaarden/Overeenkomst gestalte wordt gegeven.

1.4 Afwijkingen van deze Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke Overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

1.5 Opdrachten.be behoud zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging via de Website en/of e-mail. Als Gebruiker de aangepaste voorwaarden niet wenst te accepteren, kan deze Opdrachten.be daarvan op de hoogte stellen binnen de voornoemde periode van dertig (30) dagen. Gebruiker dient deelname aan Opdrachten.be en gebruik van de Website dan te staken vanaf de datum van inwerkingtreding van de aangepaste versie.

1.6 Bij urgente situaties zoals (dreigend) misbruik, overheidsmaatregelen of overmacht kan bij de in het vorige lid genoemde wijziging een kortere termijn gehanteerd worden

1.7 In het geval de Voorwaarden en de Overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.

1.8 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere Overeenkomsten ten behoeve van Opdrachten.be worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door en namens Opdrachten.be ingeschakelde tussenpersonen en/of andere derden.

1.9 Door akkoord te gaan met de Voorwaarden gaat Gebruiker ook akkoord met het privacy statement van Opdrachten.be Het privacy statement wordt op de Website vermeld.

ARTIKEL 2. GEBRUIKERS VAN OPDRACHTEN.BE

2.1 Iedere natuurlijke of rechtspersoon kan als Gebruiker deelnemen aan Opdrachten.be door zich als Opdrachtgever, Opdrachtnemer te registreren (zie wel punten 2.11 en 2.12 voor de regels rond het gebruik). Het gebruik staat uitsluitend open voor meerderjarige natuurlijke personen of rechtspersonen, die bevoegd zijn rechtshandelingen te verrichten. Een Gebruiker dient zich te registreren door het registratieformulier volledig en naar waarheid in te vullen en deze Voorwaarden te aanvaarden. Ook betalende Partners die betalende toegang krijgen tot Opdrachten.be zijn gebonden aan de naleving van deze Algemene Voorwaarden.

2.2 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn wachtwoord en Gebruikersnaam. Gebruiker dient zijn persoonlijke wachtwoord zorgvuldig te bewaren en volstrekt geheim te houden. Gebruiker garandeert Opdrachten.be dat het wachtwoord niet door onbevoegden wordt gebruikt en is zelf aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van het persoonlijke wachtwoord. Opdrachten.be is niet aansprakelijk voor enigerlei schade voorvloeiende uit het toekennen en per e-mail verzenden van persoonlijke wachtwoorden, en uit welk gebruik daarvan ook.

2.3 De Gebruiker erkent dat Opdrachten.be te allen tijde het recht heeft de toegang tot de Website tijdelijk of permanent te ontzeggen en het gebruik met onmiddellijke ingang op te schorten of op te zeggen aan Gebruikers die achteraf blijken te voldoen aan een in dit artikel vermelde weigeringsgrond, niet meerderjarig en handelingsbekwaam blijken te zijn, onjuiste gegevens hebben verstrekt, onrechtmatig handelen ten opzichte van Opdrachten.be of een derde in verband met Opdrachten.be dan wel zich niet aan één of meer bepalingen van deze Voorwaarden en Overeenkomst houden. Dit onverminderd het recht van Opdrachten.be op volledige schadevergoeding.

2.4 De Gebruiker kan het gebruik opzeggen op de door Opdrachten.be voorgeschreven wijze. Eventuele financiële verplichtingen richting Opdrachten.be dienen te allen tijde integraal te worden nagekomen.

2.5 De Gebruiker staat in voor de juistheid en volledigheid van zijn geregistreerde gegevens en dient deze gegevens zelf actueel te houden door deze zo nodig te wijzigen.

2.6 De positionering van de inschrijving wordt bepaald door een combinatie van factoren, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

2.7 Gebruiker staat ervoor in dat de door hem bij registratie of met betrekking tot aangeboden dienst/zaken verstrekte informatie, met inbegrip van eventuele afbeeldingen en beschrijvingen, voor zover relevant:

   • juist, volledig en accuraat is;

   • niet in strijd is met wetgeving of internationale regels op het gebied van consumentenbescherming, oneerlijke mededinging, misleidende of vergelijkende reclame of gelijke behandeling;

   • geen dreigende, godslasterlijke of hinderlijke boodschappen bevat of betreft;

   • geen obscene uitingen of kinderpornografie bevat of betreft;

   • geen computervirussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, ‘cancelbots’ of andere programmaroutines bevat die bedoeld zijn om een computersysteem, computerprogramma’s of websites te beschadigen, op een nadelige manier te beïnvloeden, te verstoren in de normale werking of controle daarover te geven;

   • geen discriminerende en/of haatdragende teksten bevat;

  2.8 Gebruiker staat ervoor in dat hij geen apparatuur of programmatuur gebruikt bij zijn contacten met Opdrachten.be die de normale werking van Opdrachten.be kan verstoren, noch gegevens naar Opdrachten.be  verzendt die door hun omvang of eigenschappen de infrastructuur van Opdrachten.be onevenredig zwaar kunnen belasten.

  2.9 De Gebruiker staat ervan in dat hij (de functionaliteiten van) de Website niet zal gebruiken om gegevens die virussen, worms, spyware, malware bevat, of elke andere gelijkaardige schadelijke programma’s te downloaden, te verzenden of te verspreiden of berekeningen, verrichtingen of transacties uit te voeren die de functionaliteit van de Website of een programma, computer of telecommunicatiemiddel kunnen verstoren, vernietigen of in zijn functies beperken.

  2.10 Opdrachten.be behoudt zich het recht voor naar eigen inzicht het gebruik te weigeren aan (rechts)personen. In het bijzonder indien het geval is dat men:

  reeds eerder door Opdrachten.be of door een andere organisator van internetplatformen het gebruik daarvan ontzegd zijn;

  in het verleden veroordeeld is wegens computermisdrijven of fraude;

  of door enige internetprovider een account is geweigerd of opgezegd vermoedelijk deze Voorwaarden niet in acht zullen gaan nemen.

  2.11 Een Gebruiker die zich als Opdrachtnemer registreert met de bedoeling om te reageren op freelance opdrachten, dient zich ook in die hoedanigheid te gedragen op het platform en zich in die hoedanigheid te presenteren aan de Opdrachtgever. Met andere woorden: freelance opdrachten die duidelijk de bedoeling hebben om freelancers aan te trekken, zijn uitsluitend voorbehouden voor Opdrachtnemers die ook in de praktijk freelancer zijn, en niet voor outsourcing kantoren en andere vormen van tussenpersonen die het platform gebruiken om hun eigen diensten aan te bieden. Indien deze richtlijn niet gerespecteerd wordt, dan heeft Opdrachten.be het recht om een boete ten bedrage van minimaal en niet beperkt tot 549,00 € excl. Btw aan te rekenen en de Gebruiker uit te sluiten van verdere deelname aan het platform (zonder de verplichting om de tot dan toe betaalde bedragen of lopende abonnementen terug te betalen aan Gebruiker).

  2.12 Een Gebruiker die Opdrachten.be als Opdrachtgever gebruikt, dient zich te identificeren binnen de juiste hoedanigheid: rechtstreekse opdrachtgever of tussenpersoon. De website biedt hier de duidelijke keuze aan. Indien een tussenpersoon zoals een recruiter ten onrechte een opdracht publiceert onder de hoedanigheid van rechtstreekse opdrachtgever, dan heeft Opdrachten.be het recht om de gangbare tarieven aan te rekenen die van toepassing zijn op de recruitersformules, vermeerderd met een administratieve kost ten bedrage van minimaal en niet beperkt tot 49,00 € excl. Btw.

  ARTIKEL 3. TOTSTANDKOMING EN WIJZIGING VAN OVEREENKOMSTEN

  3.1 Een Overeenkomst komt tot stand door het via de Website aanmelden als Gebruiker.

  3.2 Opdrachten.be heeft te allen tijde het recht een dienst geheel of gedeeltelijk niet meer te leveren aan een of meerdere Gebruikers en/of een gratis (deel van) een dienst om te zetten in een betaalde dienst voor een of meerdere Gebruikers. Voor betalende Gebruikers zal dit minimaal één maand van tevoren worden aangekondigd. Indien een betaalde dienst wordt stopgezet en een betalende Gebruiker hiervoor een bedrag vooruit heeft betaald, dan ontvangt die Gebruiker het vooruitbetaalde bedrag naar rato terug binnen dertig (30) dagen na de stopzetting van de betreffende dienst. Opdrachten.be heeft het recht om administratieve en transactionele kosten in rekening te brengen in het geval van een terugbetaling en hanteert hiervoor een minimum (doch niet limiterend) bedrag van 10 euro per transactie of terugbetaling per gebruiker. Indien een gratis dienst een betaalde dienst wordt, wordt deze pas in rekening gebracht na akkoord van de Gebruiker.

  3.3 Een Gebruiker zonder betalend profiel (Standaard gebruiker) kan ten allen tijde dat profiel verwijderen. Dat kan eigenhandig door in te loggen en het profiel zelf te verwijderen of door contact op te nemen met Opdrachten.be via de contactpagina.

  3.4 Gebruikers met een betalend profiel (PRO gebruikers) dienen contact op te nemen met Opdrachten.be om hun profiel te verwijderen of om opnieuw over te schakelen naar een niet-betalend profiel (Standaard gebruikers) vóór het einde van hun betalend contract met Opdrachten.be. In dit laatste geval, heeft de Gebruiker geen recht op een terugbetaling van het abonnement (ook geen deelse terugbetaling). Wel kan de Gebruiker binnen de 14 dagen na het aangaan van een betalend contract expliciet verwijzen naar het Herroepingsrecht zoals voorgeschreven door de Belgische wetgeving. Indien uit de loggegevens van Opdrachten.be echter duidelijk blijkt dat de Gebruiker tijdens deze 14 dagen reeds gebruik heeft gemaakt van diensten op Opdrachten.be die expliciet voorbehouden zijn voor betalende gebruikers, dan heeft Opdrachten.be het recht om dit herroepingsrecht te weigeren.

  ARTIKEL 4. RELATIE GEBRUIKER-OPDRACHTEN.BE

  4.1 Opdrachten.be is op geen enkele wijze betrokken bij de levering en uitvoering van de diensten/werkzaamheden/zaken die worden aangeboden op de Website. De Gebruiker erkent dat Opdrachten.be slechts het samenkomen van vraag en aanbod organiseert en deze in de vorm van een website ter beschikking stelt aan de Gebruiker. Opdrachten.be is dan ook niet verantwoordelijk voor de uitvoering en kwaliteit van de aangeboden diensten, werkzaamheden, zaken, garanties, reclames, en de afhandeling zoals betaling en uitvoering. Opdrachten.be is op geen enkele wijze betrokken bij de transactie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

  4.2 Opdrachten.be biedt geen enkele waarborg betreffende de resultaten die verkregen kunnen worden door het gebruik van de Website of betreffende de nauwkeurigheid of de betrouwbaarheid van elke informatie die op de Website beschikbaar is of die via Opdrachten.be verkregen werd.

  4.3 Gebruikers aanvaarden de risico’s die verbonden zijn aan het open karakter van internet. Opdrachten.be biedt geen enkele waarborg betreffende enig defect dat verband houdt met een indringing in het computersysteem of met de aanwezigheid van een virus of van fouten die bepaalde functies van de Website kunnen aantasten. Elke overdracht van informatie op de Website gebeurt op eigen risico van de Gebruiker.

  4.4 Gebruiker aanvaardt dat Opdrachten.be niet in staat is de identiteit van een Gebruiker met zekerheid vast te stellen en dat de Gebruiker daarom zelf gehouden is de identiteit en betrouwbaarheid van een ander Gebruiker vast te stellen.

  4.5 Gebruiker erkent dat Opdrachten.be het recht heeft zonder opgaaf van redenen vooraf aangeboden of gevraagde diensten/werkzaamheden te weigeren of na plaatsing te verwijderen van Opdrachten.be, zoals diensten die bij of op grond van de wet verboden zijn dan wel ieder andere dienstverlening dat, naar eigen inzicht van Opdrachten.be niet in overeenstemming is met de doelstelling van Opdrachten.be dan wel de reputatie van Opdrachten.be kan schaden.

  4.6 Opdrachten.be behoudt zich ook het recht voor om naar eigen inzicht een dienst/opdracht zonder opgave van redenen te verwijderen van de Website of te wijzigen. Dit zal zich in ieder geval voordoen, maar niet alleen, in de volgende gevallen:

    • De dienst/opdracht is in een “verkeerde” rubriek geplaatst;

    • De dienst/opdracht is op onjuiste en/of onvolledige wijze beschreven;

    • De dienst/opdracht maakt inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden;

    • De dienst/opdracht zou op enige andere wijze schade kunnen veroorzaken aan de eigendom van derden;

    • De dienst/opdracht bevat discriminerende uitingen, porno- materiaal of is op andere wijze onrechtmatig.

    • De dienst/opdracht is op andere wijze naar de mening van Opdrachten.be aanstootgevend;

    • Er bestaat een vermoeden dat het een illegale dienst/opdracht betreft;

   4.7 Als een Gebruiker een geschil heeft met één of meerdere andere Gebruikers, dient Gebruiker dit zelf op te lossen. Opdrachten.be is hier geen partij bij. Gebruiker vrijwaart Opdrachten.be (en al haar personeel en tussenpersonen) van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

   ARTIKEL 5. WERKWIJZE OPDRACHTEN.BE

   5.1 Opdrachten.be is een online platform dat geregistreerde Gebruikers in staat stelt vrijwel iedere legale dienst op ieder moment en op verschillende wijzen aan te bieden en te aanvaarden.

   5.2 Opdrachtgever (rechtstreeks bedrijf) kan gratis een opdracht op de Website plaatsen waarbij hij duidelijk aangeeft welke dienst (verlener) hij zoekt. Opdrachtnemer kan hierop reageren/bieden.

   5.3 Een reactie/bod van Opdrachtnemer is niet bindend.

   5.4 Wanneer de Opdrachtgever akkoord gaat met een bod betekent dat enkel dat de Opdrachtgever in nader overleg wil treden met de Opdrachtnemer. Bij het akkoord gaan, ontstaat tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer dus geen overeenkomst waaraan zij gebonden zijn;

   5.5 De Opdrachtnemer/Opdrachtgever is gehouden de aangeboden/gevraagde diensten zodanig te omschrijven dat de Opdrachtgever/Opdrachtnemer zich een goed oordeel kan vormen over de waarde van de aangeboden/gevraagde diensten.

   5.6 Opdrachten.be zal zich inspannen de door Gebruiker geplaatste aangeboden/gevraagde diensten zoveel mogelijk te controleren. Opdrachten.be is hiertoe echter niet gehouden noch aansprakelijk voor en is niet betrokken bij de transacties tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

   5.7 Opdrachten.be publiceert (rechtstreekse link naar betreffende website) ook opdrachten die Opdrachten.be  heeft aangetroffen op websites van andere partijen. Opdrachten.be heeft geen zeggenschap over deze websites. Opdrachten.be is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Door zich aan te melden bij Opdrachten.be aanvaardt de Gebruiker dat hij of zij potentieel op een externe website kan terechtkomen en dat hier de Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en andere regels van toepassing zijn waarover Opdrachten.be geen enkele zeggenschap noch controle over heeft.

   ARTIKEL 6. DUUR OVEREENKOMSTEN EN BETALINGEN

   6.1 Opdrachten.be heeft recht op de vooraf overeengekomen vergoeding voor de door haar te leveren diensten.

   6.2 Overeenkomsten worden aangegaan voor de duur die gelijkstaat aan de keuze gemaakt door de gebruiker bij de selectie en betaling van het abonnement. De overeenkomst wordt niet stilzwijgend verlengd.

   6.3 “Bij gebrek aan volledige betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen indien niet via elektronische weg) na verzending van de eerste betalingsherinnering is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van:

   €20 als het verschuldigde bedrag lager dan of gelijk is aan €150;

   €30 vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag boven de €150;

   €65 vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag boven de €500, met een totaallimiet van €2.000.

   Bij gebrek aan volledige betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen indien niet via elektronische weg) na verzending van de eerste betalingsherinnering is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd ten belope van de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransactie, zie artikel 5, lid 2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze interesten worden berekend op de nog te betalen som.”

   ARTIKEL 7. COMMUNICATIE

   7.1 Voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Gebruiker en Opdrachten.be, dan wel tussen Opdrachten.be en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Gebruiker en Opdrachten.be, is Opdrachten.be niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Opdrachten.be.

   7.2 Opdrachten.be correspondeert met een Gebruiker door middel van elektronische post, hetzij via gewone post aan het adres dat door de Gebruiker bij inschrijving vermeldt wordt. Opdrachten.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel vanwege het feit dat de Gebruiker verzuimd heeft zijn gegevens actueel te houden.

   ARTIKEL 8. AANSPRAKELIJKHEID

   8.1 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is Opdrachten.be slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.

   8.2 Deze aansprakelijkheid van is te allen tijde beperkt tot maximaal de bedragen die Gebruiker in de periode van zes (6) maanden voor het ontstaan van de oorzaak van de schade aan Opdrachten.be heeft betaald dan wel verschuldigd is, tenzij de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel met opzet aan de zijde van Opdrachten.be.

   8.3 Iedere aansprakelijkheid van Opdrachten.be voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

   8.4 Gebruiker aanvaardt dat Opdrachten.be niet aansprakelijk is voor enige schade die voor hem voortvloeit uit handelingen van Opdrachten.be in overeenstemming met deze Voorwaarden en zal aan Opdrachten.be alle kosten en schade vergoeden die voortvloeien uit enige aanspraak van een derde met betrekking tot in deze Voorwaarden genoemde niet toegestane handelingen door de Gebruiker.

   8.5 Gebruiker aanvaardt dat Opdrachten.be niet aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade die de Gebruiker lijdt als gevolg van het niet kunnen krijgen van toegang tot Opdrachten.be door Gebruiker of derden, storingen, fouten in software, door de onvolledige of onjuiste overdracht van informatie of door enige tekortkoming van Opdrachten.be in de uitvoering van deze Overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachten.be.

   8.6 Gebruiker vrijwaart Opdrachten.be volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met het gebruik door Gebruiker van de Website of met door hem geplaatste diensten en/of bedrijfsinformatie op de Website.

   8.7 Opdrachten.be is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar op de Website wordt verwezen, bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button.

   8.8 Opdrachten.be is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door Opdrachtnemer aangeleverd promotiemateriaal.

   8.9 Hoewel Opdrachten.be alle redelijke inspanningen zal doen om ervoor te zorgen dat de verbinding tussen het online platform van Opdrachten.be en de infrastructuur van Gebruiker veilig is – waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek – aanvaardt Opdrachten.be geen aansprakelijkheid voor veiligheidsrisico’s die veroorzaakt worden door de computer, het besturingssysteem, de internetverbinding, de firewall, het netwerk enz. van Gebruiker.

   8.10 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Gebruiker en Opdrachten.be, dan wel tussen Opdrachten.be en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Gebruiker en Opdrachten.be, is Opdrachten.be niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Opdrachten.be.

   8.11 Gebruiker vrijwaart Opdrachten.be voor alle aanspraken ten aanzien van door de Gebruiker afgenomen of aangeboden diensten, met betrekking tot enig aanbod op de Website en met betrekking tot het door Gebruiker of een derde niet leveren of niet (volledig) betalen van via Opdrachten.be afgenomen of aangeboden diensten.

   8.12 Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die Opdrachten.be mocht lijden ten gevolge van een aan Gebruiker toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden.

   8.13 Wijzigingen in de gegevens van Gebruiker dient Gebruiker direct schriftelijk mede te delen aan Opdrachten.be. Indien de Gebruiker hierin verzuimt, is de Gebruiker aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachten.be als gevolg daarvan lijdt.

   8.14 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Gebruiker tegenover Opdrachten.be en de door Opdrachten.be bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, één (1) jaar.

   ARTIKEL 9. PRIVACY, INFORMATIE EN INTELLECTUELE EIGENDOM

   9.1 Opdrachten.be gebruikt de van Gebruikers verkregen informatie enkel voor het (laten) functioneren van Opdrachten.be. Door registratie op de Website geeft Gebruiker aan Opdrachten.be toestemming voor het opslaan en het gebruik van deze gegevens.

   9.2 Gebruiker geeft toestemming aan Opdrachten.be om deze gegevens tevens te gebruiken voor de preventie van misbruik en bedrog (met inbegrip van de overdracht van de gegevens aan justitie of aan de slachtoffers van misbruik en bedrog) en voor statistische doeleinden in verband met het gebruik van de Website.

   9.3 Door gegevens, zoals een CV, gegevens uit het KBO, beschikbaarheidgegevens, competenties en vakinhoudelijke bijdragen in te voeren op de Website of door deze op andere wijze aan te leveren aan Opdrachten.be, gaat de Gebruiker er mee akkoord dat deze gegevens via de diensten van Opdrachten.be elektronisch openbaar beschikbaar en doorzoekbaar ter beschikking worden gesteld via de website en diensten van Opdrachten.be en daardoor toegankelijk zullen zijn voor Gebruikers van de Website en diensten van Opdrachten.be.

   9.4 Gebruikers stemmen ermee in dat Opdrachten.be in publicaties in algemene termen melding maakt van welke bedrijven gebruik maken van haar diensten.

   9.5 Door de in lid 3 van dit artikel bedoelde gegevens in te voeren staat de Gebruiker ervoor in dat hij of zij hiertoe gerechtigd is en dat de betreffende gegevens juist, volledig en up to date zijn. Indien Gebruiker aangeleverde gegevens op de Website aanpast of verwijdert zal Opdrachten.be de doorgevoerde aanpassingen en verwijderingen zo spoedig mogelijk op de website doorvoeren.

   9.6 Opdrachten.be heeft geen verplichting de door Gebruikers ingevoerde gegevens te controleren en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid daarvan deze gegevens.

   9.7 Opdrachten.be is gerechtigd de juistheid van ingevoerde gegevens te controleren en daartoe met derden (zoals opgegeven referenties) contact op te nemen. Bij ontdekking van mogelijk niet juiste of onvolledig ingevoerde gegevens en/of bij het vermoeden van inbreuk op de intellectuele eigendoms- en andere rechten van derden behoudt Opdrachten.be zich het recht voor deze gegevens te verwijderen en/of alle van de betreffende persoon of organisatie ingevoerde gegevens te verwijderen.

   9.8 Met betrekking tot het verzamelen en verwerken van gegevens geldt een privacy statement.

   9.9 Opdrachten.be aanvaardt geen aansprakelijkheid indien ingevoerde gegevens onverhoopt worden aangetast, verloren gaan of door ongeautoriseerde personen worden gebruikt, tenzij er met betrekking daarvan sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachten.be.

   9.10 Opdrachten.be kan naar andere websites verwijzen(bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, button en banner). Op deze websites valt Gebruiker onder de privacy regels van die betreffende website. Opdrachten.be heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Indien Gebruiker gebruik maakt van de diensten van externe dienstverleners, dan valt deze onder de privacy regels van die dienstverlener.

   9.11 Alle (intellectuele) eigendomsrechten op de databanken van de Website berusten bij Opdrachten.be

   9.12 Opdrachten.be behoudt zich verder alle rechten voor met betrekking tot producten voortkomend uit de geest welke zij gebruikt of gebruikt heeft en/of ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met Gebruiker, voor zover deze rechten uit de wet voortvloeien.

   ARTIKEL 10. SPAM

   10.1 Het gebruik van (persoon)gegevens die door derden via de Website openbaar zijn gemaakt, waaronder, maar niet beperkt tot, e-mailadressen, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het sluiten van een overeenkomst met de Opdrachtnemer of Opdrachtgever met betrekking tot het aangebodene of gevraagde. Het is onder geen beding toegestaan (persoon)gegevens te verwerken voor enig ander doel, wat onder meer inhoud dat het verboden is:

     • Een andere Gebruiker (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, althans e-mail(s) waarvan de inhoud algemeen van aard is en niet direct betrekking heeft op het aangebodene of gevraagde, dit ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard;

     • Een andere Gebruiker (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, waarin commerciële producten of diensten worden aangeboden, dit ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het gevraagde of aangebodene;

     • E-mailadressen van Gebruikers van Opdrachten.be te verzamelen om welke reden dan ook

    10.2 Indien Gebruiker (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt deze, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 5.000,00 (vijfduizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoon)gegeven geldt als één gebeurtenis, dit onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.

    ARTIKEL 11. EINDE OVEREENKOMST

    11.1 Onverminderd het in deze Voorwaarden hiervoor geregelde kan Opdrachten.be de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien Gebruiker aan een of meer van zijn verplichtingen tegenover Opdrachten.be niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

    11.2 Opdrachten.be heeft het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Gebruiker in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of op andere wijze het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.

    11.3 Indien de account van Gebruiker wordt opgeheven zullen per direct alle bestanden van de account worden verwijderd.

    11.4 Opdrachten.be behoudt zich het recht voor om Gebruiker uit te sluiten van elk verder gebruik van de Website en de Overeenkomst met Gebruiker te ontbinden indien Gebruiker op enige wijze handelt in strijd met deze Voorwaarden, enige bepaling van Nederlands recht of met de netiquette die Gebruiker op internet in acht dient te nemen.

    11.5 Het voorgaande lid laat onverlet het recht van Opdrachten.be om nadere rechtsmaatregelen tegen de Gebruiker te nemen en schadevergoeding te eisen. Al openstaande factuurbedragen van Gebruiker zijn direct opeisbaar.

    11.6 Indien een dienst door Opdrachten.be om welke reden dan ook niet kan worden geleverd heeft Opdrachten.be het recht om de Overeenkomst op grond van deze reden te ontbinden.

    ARTIKEL 12. BELGISCH RECHT

    12.1 Op elke door Opdrachten.be gesloten Overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

    12.2 Voormelde bepaling is tevens van toepassing indien aan een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woonplaats heeft. De eventuele toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

    12.3 Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachten.be en Gebruiker waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de lokale rechter behoren, worden beslecht door de Rechtbank van Koophandel van Gent.

    12.4 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie van de Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst met Opdrachten.be. De Nederlandse tekst van de Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.